saurus

  1. D

    Erledigt Echsenmenschen

    Echsen ------------------------------------------------------------- 1 Hornaken Veteran zu Fuss (ZINN teils bemalt) 1 Armeestandarenträger (ZINN bemalt) 20 Tempelwächter (ZINN bis auf 2 unbehandelt) 5 Echsenreiter (Plastik/ZINN bemalt) 1 Stegadon (alt ZINN unbehandelt) Weitere Bilder auf...
Oben