scratchbuild kampfpanza

  1. B

    Kampfpanza in groeßer

    so erste wips, lg brummie ;)